© 2014 Akzo Nobel Hilden GmbH


Издател:
Akzo Nobel Hilden GmbH                 
Sikkens Wood Coatings     
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden                          
Германия
 
тел.:  +49 (0)2103 77 - 800
факс: +49 (0)2103 77 - 242 
имейл: sikkens-holzbau-info(at)akzonobel.com


Директори: Thierry Paulhan, Dr. Volker Puchta
Седалище на дружеството: Кьолн, Районен съд Кьолн HRB 31520
Идент. номер по ДДС: DE 811 171 420/данъчен номер: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: 07496_211013 and AN_200783_080714

Правни указания
Моля, съблюдавайте следните правни указания при използването на нашия уебсайт:


©Авторско право Akzo Nobel Hilden GmbH, Köln, 2014 Настоящото съдържание на уебсайтовете на Akzo Nobel GmbH и дъщерните му дружества (Akzo Nobel) е защитено с авторски права. Всички права запазени. Използването на текстовете и изображенията или части от тях без писменото съгласие от страна на Akzo Nobel противоречи на нормите на авторското право и се счита за противозаконно. Това важи в особена степен за всички права върху използването им, като копирането, превода или употребата в електронни системи.

Общи условия

Област на приложение

Този уебсайт се управлява и поддържа от Akzo Nobel GmbH и всички останали дружества в концерна AkzoNobel (наричани по-долу събирателно „AkzoNobel” или „ние”). Достъпът Ви до уебсайта и използването му от Ваша страна се подчиняват на Общите условия, формулирани, както следва по-долу. С достъпа и използването на този уебсайт се съгласявате неограничено и безрезервно с тези Общи условия. В случай на извършване на поръчки от Ваша страна през този уебсайт могат евентуално да важат допълнителни условия.

Интелектуална собственост и авторски права, права върху марките, лицензи

Употреба

Създадените от AkzoNobel съдържание и материали в тези уебсайтове се подчиняват на немското право. Всички материали, собственост на трети страни (трета страна е всеки, който не е част от концерна AkzoNobel) са обозначени като такива. Копирането, обработването, разпространението и използването по какъвто и да е начин извън рамките на немското право, особено тези на авторското право, изискват писменото съгласие на AkzoNobel. Копия от тези сайтове са разрешени само за лична употреба, но не и за търговски цели. Във Вашето лично копие не е разрешена промяна на съдържанието по какъвто и да било начин, а всички указания за авторски права, търговски марки и други права на индустриална собственост трябва да останат непроменени.

Интелектуална собственост и авторски права, права върху марките

В случай че не е упоменато друго, пълната интелектуална собственост и всички авторски права по отношение на съдържанието на този сайт, особено правата върху текстове, изображения, снимки, аудио- и видеоматериали, HTML кодове и контролни панели (наричани по-долу „Съдържание”) са собственост на AkzoNobel и/или дружествата в концерна. Тези права се разпростират, но без да се ограничават до, върху всички авторски права, търговски знаци и търговски марки на AkzoNobel и/или дружествата в концерна.  

Използването на съдържанието или части от него без писменото съгласие от страна на AkzoNobel противоречи на нормите на авторското право и се счита за противозаконно. Това важи в особена степен за всички права върху използването му, като копирането, превода или употребата в електронни системи.

Отбелязаните със знака ® наименования и логотипи са търговски марки на Akzo Nobel. Също така търговски марки на AkzoNobel могат да бъдат други наименования и логотипи. AkzoNobel получи лиценз в областта на строителните мазилки в отделни европейски държави.

Лиценз


Съдържанието на този уебсайт не води – нито негласно, нито по какъвто и да било друг начин - до предоставянето или прехвърлянето на лицензи или права върху авторски права, патенти, търговски марки или други права на индустриална собственост от страна на AkzoNobel или от трета страна.

Съдържание и отговорност

Съдържанието на този сайт се предоставя безплатно и само с информативна цел, то не води до възникване на делови отношения между Вас и AkzoNobel.

AkzoNobel, в ролята си на доставчик на услуги, е отговорно съгласно член 2 от Закона за електронните медии (Telemediengesetz, наричан за краткост TMG) за собственото съдържание, което предоставя за употреба.

Въпреки че AkzoNobel полага усилия за актуалност, пълнота и вярност на съдържанието в своите сайтове, дружеството не предоставя гаранция за това. Съдържанието може да бъде актуализирано, допълвано, съкращавано или по какъвто и да е друг начин променяно без предварително уведомление. AkzoNobel не носи отговорност за щети на трети страни в резултат от употребата на това съдържание. В случай на съмнение, моля, изисквайте допълнителна, обвързваща информация директно от AkzoNobel.

Не съществува задължение за контрол върху предоставена или съхранена чужда информация (член 7, параграф 2 от TMG). Веднага щом стане известно на AkzoNobel, че собствено или чуждо съдържание нарушава законите или правата на трети страни, съответното съдържание ще бъде премахнато незабавно.

Финансова информация

Възможно е този уебсайт да съдържа финансова информация. Тази финансова информация, към която също така спадат, но не е ограничена до, курсове на акциите, е предназначена единствено за обща информативна цел. AkzoNobel не поема никаква отговорност за щети, възникнали евентуално от това, че тази финансова информация не е винаги актуална. Публикуването на финансова информация на този уебсайт, като годишни доклади или годишни счетоводни отчети, не представлява официално публикуване и се извършва необвързващо.

Този уебсайт и неговото съдържание в никакъв случай не са предложение или препоръка за каквито и да били инвестиции в ценни книжа на AkzoNobel. Посетителите на този уебсайт не трябва да базират решенията си за инвестиции в или за търговия с ценни книжа на AkzoNobel въз основа на този уебсайт. Бъдещото развитие и резултати могат да се различават в значителна степен от изложените в този уебсайт възгледи, мнения или очаквания.  

Отговорност за информация и връзки на трети страни

Информацията, произлизаща от трети страни, изразява личното мнение на тези трети страни. За подобна информация AkzoNobel не поема каквато и да било отговорност или гаранция.

Тези сайтове съдържат връзки към външни уебсайтове на трети страни. AkzoNobel няма влияние върху съдържанието на тези свързани уебсайтове. Отговорност за верността на съдържанието винаги носи съответният доставчик или предоставящ съдържанието, поради което AkzoNobel не поема никаква гаранция в тази връзка. В случай че на AkzoNobel станат известни правни нарушения, съответната връзка ще бъде премахната веднага. Наличието на връзки не е указание за сътрудничество между тези трети страни и AkzoNobel и не представлява препоръка от страна на AkzoNobel за тези трети страни, техния уебсайт или техните продукти.

Поверителност и изпращане на идеи

Вие сами носите отговорност за спазването на правните норми на страната, от която посещавате този уебсайт. Освен ако не е изрично упоменато друго в тези условия, всяка информация, изпратена от Ваша страна през този сайт, няма да се счита за поверителна и защитена интелектуална собственост. Вие гарантирате, че сте законно упълномощен/а за предоставянето на тази информация, както и че няма да предоставяте информация, за чието предоставяне не притежавате права съгласно действащото законодателство. На базата на обществения характер на интернет пространството искаме настойчиво да Ви посъветваме да не предоставяте информация, която считате за поверителна.

С цел защита на нашите собствени интереси, както и на интересите на нашите клиенти, трябва да третираме много грижливо темата за доброволното изпращане на идеи. AkzoNobel не приема доброволното изпращане на идеи извън рамките на установените делови отношения. При това от особена важност е фактът, че AkzoNobel не може и няма да разглежда поверително подобно изпращане без еднозначни делови отношения. Поради това моля да се въздържате от доброволното изпращане на идеи към AkzoNobel през този уебсайт. Съществува опасност поради доброволното и следователно незащитеното изпращане идеята да стане обществено известна, поради което AkzoNobel би имало правото да развие тези идеи в пълна степен, да ги приложи, копира и/или да ги използва за индустриални цели, без да бъде задължено да Ви дължи компенсация или обяснения под каквато и да било форма.  

Частична недействителност

В случай че тези Общи условия са или станат частично недействителни, валидността на останалите условия за отношенията между страните остава незасегната от това. На мястото на недействителната част AkzoNobel ще добави условия, които са юридически валидни и чийто правен ефект се доближава най-близко до това, което е било цел на недействителната част, като вземе предвид съдържанието и значението на тези Общи условия.

Приложимо право и съд

Тези Общи условия се подчиняват изключително на немското право. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с тези Общи условия, особено тези относно тяхното съществуване и валидност, ще бъдат решавани от компетентните германски съдилища.